top of page

Điều khoản dịch vụ

Điều 1 (Mục đích)

Những điều khoản và điều kiện này được dự kiến để xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những vấn đề cần thiết khác giữa Công ty Special One Co., Ltd. (gọi dưới đây là "Công ty") và người dùng các dịch vụ trang web của internet được cung cấp dưới Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và Nghị định Ban hành của nó.

Điều 2 (Hiệu lực và Sửa đổi các điều khoản)

 

1. Những điều khoản và điều kiện này sẽ có hiệu lực sau khi thông báo hoặc thông báo đến người dùng thông qua trang web hoặc các phương tiện khác sau quy trình thông báo công khai theo Điều 31 của Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và Điều 21-2 của Quy tắc Ban hành của nó.

2. Công ty có thể sửa đổi những điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước, và những điều khoản đã sửa đổi sẽ được thông báo theo phương thức được chỉ định trong Điều 9. Các thành viên không đồng ý với những điều khoản đã sửa đổi có thể hủy đăng ký thành viên của họ, và việc sử dụng tiếp tục sẽ được xem xét là chấp nhận của những sửa đổi. Những điều khoản đã sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông báo.

 

Điều 3 (Quy định ngoài các điều khoản)

Những vấn đề không được quy định trong những điều khoản và điều kiện này sẽ được quy định bởi Đạo luật Kinh doanh Viễn thông Cơ bản, Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và các luật và quy định liên quan khác.

 

Điều 4 (Định nghĩa các thuật ngữ)

Các định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong những điều khoản và điều kiện này như sau:

 

1. Thành viên: Người đã cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký thành viên và liên tục nhận thông tin và có thể sử dụng các dịch vụ.

2. Người dùng: Đề cập đến cả thành viên và không phải là thành viên những người nhận dịch vụ của Công ty theo những điều khoản này.

3. ID: Một kết hợp của chữ và số được thành viên chọn và được Công ty chấp thuận để xác định thành viên và sử dụng dịch vụ.

4. Mật khẩu: Một kết hợp của chữ và số được thành viên chọn để bảo vệ tính bảo mật của họ trong giao tiếp.

5. E-mail: Thư qua internet.

6. Chấm dứt: Cho biết ý định chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ bởi Công ty hoặc thành viên sau khi sử dụng dịch vụ.

7. Trang web: Một không gian dịch vụ ảo được thiết lập bởi Công ty bằng cách sử dụng máy tính và các thiết bị thông tin và truyền thông khác, cho phép người dùng xem và sử dụng.

 

Điều 5 (Cung cấp và Thay đổi Dịch vụ)

 

1. Các dịch vụ do Công ty cung cấp như sau:

   1) Nội dung quảng cáo về Công ty

   2) Thông tin về các sản phẩm được bán bởi Công ty

   3) Các thông tin khác do Công ty cung cấp

   4) Dịch vụ tư vấn khách hàng

   5) Dịch vụ sử dụng thành viên

2. Công ty có thể thêm hoặc thay đổi nội dung của các dịch vụ nếu cần.

 

Điều 6 (Ngừng Dịch vụ)

 

1. Công ty có thể tạm ngừng việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì/kiểm tra/thay thế máy tính hoặc thiết bị thông tin và truyền thông, sự cố hoặc ngắt kết nối truyền thông.

2. Trong trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ theo khoản 1, Công ty sẽ thông báo cho người dùng bằng cách được chỉ định trong Điều 9.

3. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng hoặc bên thứ ba do sự ngừng cung cấp dịch vụ tạm thời, trừ trường hợp có ý đồ hoặc tâm négligence lớn của Công ty.

 

Điều 7 (Đăng ký thành viên)

 

1. Người dùng đăng ký thành viên bằng cách thể hiện sự đồng ý của họ đối với những điều khoản này sau khi điền thông tin thành viên theo mẫu do Công ty thiết lập.

2. Người dùng phải đăng ký thành viên bằng tên thật của họ, và chỉ một đăng ký thành viên cho mỗi số đăng ký cư trú được cho phép.

3. Công ty đăng ký người dùng đăng ký thành viên theo khoản 1 như thành viên trừ khi họ thuộc vào bất kỳ trong các danh mục sau đây:

 

   1) Nếu tên không phải là tên thật

   2) Nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc sai lệch trong nội dung đăng ký

   3) Nếu việc đăng ký được thực hiện bằng tên của người khác

   4) Nếu người đăng ký đã mất điều kiện thành viên dưới Điều 8, khoản 3 (ngoại trừ những người đã nhận được sự đồng ý của Công ty để đăng ký lại sau 3 năm kể từ khi mất điều kiện thành viên)

   5) Trẻ em dưới 14 tuổi

   6) Các trường hợp khác mà các yêu cầu đăng ký thành viên được thiết lập bởi Công ty không đáp ứng

4. Hợp đồng thành viên có hiệu lực khi sự chấp thuận của Công ty đến tay người dùng.

5. Thành viên phải tự mình chỉnh sửa và đăng ký thay đổi trong các mục đăng ký theo Điều 10, khoản 1.

 

Điều 8 (Rút lui và Mất điều kiện thành viên)

1. Thành viên có thể yêu cầu rút lui từ trang web bất cứ lúc nào, và trang web sẽ trả lời ngay lập tức đối với yêu cầu đó.

2. Nếu thành viên thuộc vào bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể hạn chế hoặc đình chỉ điều kiện thành viên:

   1) Khi nội dung sai lệch được đăng ký vào lúc nộp đơn

   2) Khi cố ý gây trục trặc cho hoạt động của dịch vụ của Công ty hoặc đe dọa trật tự hoạt động của dịch vụ

   3) Khi sử dụng dịch vụ để thực hiện hành động bị cấm bởi luật pháp hoặc ngược lại với trật tự công cộng và đạo đức

   4) Khi không tuân thủ các nghĩa vụ thành viên được nêu trong Điều 13

3. Nếu hành vi tương tự được lặp lại hơn hai lần hoặc không được sửa chữa trong vòng 30 ngày sau khi Công ty hạn chế/đình chỉ điều kiện thành viên, Công ty có thể tước điều kiện thành viên.

4. Nếu Công ty tước điều kiện thành viên, Công ty sẽ thông báo cho thành viên và xử lý việc rút lui. Trong trường hợp này, thành viên sẽ được cơ hội bảo vệ mình trước khi rút lui.

 

Điều 9 (Thông báo đến người dùng)

 

1. Khi thông báo cho người dùng, Công ty có thể sử dụng địa chỉ email được người dùng cung cấp khi sử dụng dịch vụ.

2. Đối với thông báo đến người dùng không xác định, Công ty có thể thay thế thông báo cá nhân bằng cách đăng bài thông báo trên bảng thông báo dịch vụ ít nhất là một tuần.

 

Điều 10 (Bảo vệ Thông tin cá nhân)

 

1. Công ty thu thập thông tin tối thiểu cần thiết khi thu thập thông tin người dùng. Các mục sau đây là bắt buộc, và các mục khác là tùy chọn:

   1) Tên

   2) ID đăng nhập

   3) Mật khẩu

   4) Bí danh

   4) E-mail

2. Khi Công ty thu thập thông tin cá nhân có thể xác định người cá nhân, Công ty phải thu được sự đồng ý của người dùng.

3. Thông tin cá nhân đã được cung cấp không thể được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, và toàn bộ trách nhiệm nằm trong Công ty. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây là ngoại lệ:

   1) Khi cần thiết để tạo thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường và được cung cấp dưới một hình thức không thể xác định được cá nhân cụ thể

   2) Khi được yêu cầu bởi cơ quan quốc gia theo luật pháp liên quan

   3) Khi có mục đích cho điều tra hình sự hoặc có yêu cầu từ Ủy ban Đạo đức Truyền thông và Truyền thông

   4) Khi có yêu cầu theo các thủ tục được quy định trong luật pháp liên quan khác

4. Người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ được Công ty giữ bất cứ lúc nào.

5. Các bên thứ ba đã nhận thông tin cá nhân từ Công ty phải tiêu hủy ngay thông tin cá nhân đó khi hoàn thành mục tiêu cung cấp.

 

Điều 11 (Nghĩa vụ của Công ty)

 

1. Công ty sẽ cố gắng hết mình để cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định như đã được quy định trong những điều khoản và điều kiện này.

2. Công ty sẽ cố gắng hết mình để duy trì/sửa chữa các thiết bị liên quan đến dịch vụ trong tình trạng hoạt động liên tục và sửa chữa/khôi phục chúng mà không có sự trễ trường hợp thất bại.

3. Công ty phải có hệ thống bảo mật để đảm bảo người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

4. Công ty sẽ không gửi email quảng cáo có mục đích lợi nhuận mà người dùng không mong muốn.

 

Điều 12 (Nhiệm vụ của thành viên về ID và Mật khẩu)

1. Thành viên chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu được giao cho họ, và tất cả các hậu quả phát sinh từ sơ suất hoặc lạm dụng đều nằm trong trách nhiệm của thành viên.

2. Nếu một thành viên phát hiện rằng ID và mật khẩu của họ đã bị đánh cắp hoặc đang được sử dụng bởi một bên thứ ba, họ phải ngay lập tức thông báo cho Công ty và tuân theo hướng dẫn của Công ty nếu được cung cấp.

 

Điều 13 (Nhiệm vụ của Thành viên)

 

1. Thành viên phải tuân thủ các luật pháp liên quan, các quy định trong những điều khoản và điều kiện này, các hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các vấn đề khác được thông báo bởi Công ty và không nên tham gia vào các hoạt động can thiệp vào công việc của Công ty.

2. Thành viên không thể sử dụng dịch vụ cho bất kỳ hoạt động có mục đích lợi nhuận nào mà không có sự đồng ý trước của Công ty.

3. Thành viên không thể sử dụng thông tin thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ mà không có sự đồng ý trước của Công ty để sao chép, sao chép, thay đổi, dịch, xuất bản/ truyền hình hoặc các phương pháp khác, cũng như không thể cung cấp cho người khác.

4. Thành viên phải ngay lập tức thay đổi thông tin cá nhân của họ nếu có bất kỳ thay đổi nào. Tất cả các hậu quả phát sinh từ việc không chỉnh sửa thông tin thành viên nằm trong trách nhiệm của thành viên.

5. Thành viên không thể tham gia vào bất kỳ hành động sau đây khi sử dụng dịch vụ, và tất cả các hậu quả phát sinh từ các hành động đó đều nằm trong trách nhiệm của thành viên:

   1) Sử dụng ID của các thành viên khác một cách không hợp pháp

   2) Thu thập địa chỉ email của các thành viên khác và gửi thư rác

   3) Các hành động liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc liên quan đến hành động tội phạm khác

   4) Hành động vi phạm trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội khác

   5) Hành động defame hoặc lăng mạ Công ty hoặc người khác

   6) Hành động xâm phạm vào quyền của Công ty hoặc người khác, như quyền sở hữu trí tuệ

   7) Hacking hoạt động hoặc lây lan virus máy tính

   8) Gửi thông tin thương mại mà người khác không muốn liên tục

   9) Bất kỳ hành động nào đe dọa hoặc có thể đe dọa hoạt động ổn định của dịch vụ

   10) Thay đổi nội dung được cung cấp bởi dịch vụ

   11) Các hành động vi phạm luật pháp liên quan

 

Điều 14 (Xóa bài đăng)

 

1. Công ty có thể xóa bài đăng mà không cần thông báo trước nếu bài đăng của người dùng trên dịch vụ vi phạm Điều 13 hoặc được xem xét tương tự với các mục sau đây:

   1) Nội dung bênh vực hoặc bôi nhọ các thành viên khác hoặc bên thứ ba

   2) Nội dung vi phạm trật tự công cộng hoặc đạo đức tốt

   3) Nội dung được coi là liên quan đến hành động tội phạm

   4) Nội dung xâm phạm

kakao.png
유튜브
bottom of page