top of page

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Công ty Special One (sau đây gọi là 'Công ty') coi trọng thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ luật "Khuyến khích sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin".

Công ty thông qua chính sách xử lý thông tin cá nhân để thông báo cho khách hàng biết thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp được sử dụng như thế nào và những biện pháp nào đang được thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân.

Nếu Công ty sửa đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo qua thông báo trên website (hoặc thông báo cá nhân).

Chính sách này được thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Thông tin cá nhân được thu thập

Công ty thu thập thông tin cá nhân như sau cho việc đăng ký thành viên, tư vấn, đăng ký dịch vụ, v.v.:

 

▶ Thông tin được thu thập: Số điện thoại, mật khẩu, biệt danh, log truy cập, cookie, thông tin IP truy

 

cập, thông tin xe cộ (số xe, nhà sản xuất, loại xe), vị trí, lịch sử dịch vụ A/S

▶ Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: Website (www.smartkeyplus.com), ứng dụng

Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau:

▶ Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ

▶ Cung cấp nội dung

▶ Quản lý thành viên: Xác minh danh tính theo dịch vụ thành viên, nhận dạng cá nhân, ngăn chặn sử dụng không đúng của thành viên xấu và sử dụng không được phép, xác nhận ý định đăng ký, xác nhận tuổi, xác nhận sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi, xử lý khiếu nại và các vấn đề phản ánh, truyền đạt thông báo

Thời gian bảo quản và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ ngay lập tức hủy bỏ thông tin sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã được đạt được. Tuy nhiên, thông tin sau đây sẽ được bảo quản trong khoảng thời gian được nêu ra vì những lý do sau:

Thông tin bảo quản: ID đăng nhập

Cơ sở bảo quản: Mục đích ngăn chặn đăng ký lại, giả mạo thành viên cụ thể

Thời gian bảo quản: 5 năm

Và nếu cần thiết phải bảo quản thông tin theo quy định của luật liên quan, Công ty sẽ bảo quản thông tin thành viên trong thời gian nhất định theo quy định của luật liên quan như sau:

Thông tin bảo quản: Tên

Cơ sở bảo quản: Luật sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng

Thời gian bảo quản: 1 năm

Thông tin bảo quản: Mật khẩu, email

Cơ sở bảo quản: Luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử

Thời gian bảo quản: 1 năm

Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân

Nguyên tắc chung là sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã được đạt được, Công ty sẽ ngay lập tức hủy thông tin đó.

Quy trình và phương pháp hủy bỏ như sau:

 

▶ Quy trình hủy bỏ

Thông tin mà thành viên nhập cho việc đăng ký, v.v., sẽ được chuyển đến một cơ sở dữ liệu riêng (trong trường hợp giấy tờ sẽ được chuyển đến một hồ sơ riêng) và sau đó được hủy sau khi được bảo quản trong một khoảng thời gian nhất định theo chính sách nội bộ và các lý do bảo vệ thông tin theo luật liên quan (tham khảo thời gian bảo quản và sử dụng). Thông tin cá nhân được chuyển đến cơ sở dữ liệu riêng sẽ không được sử dụng cho mục đích khác ngoài việc bảo quản nếu không có yêu cầu theo luật.

 

▶ Phương pháp hủy bỏ

- Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp tin điện tử sẽ được xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể phục hồi thông tin.

Cung cấp thông tin cá nhân

Công ty nguyên tắc không cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên ngoài. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây có thể là ngoại lệ:

- Trong trường hợp người sử dụng đồng ý từ trước

- Theo quy định của luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan điều tra cho mục đích điều tra theo quy trình và phương pháp quy định bởi luật

Giao thông tin cá nhân đã thu thập

Công ty không giao thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng. Nếu có nhu cầu giao thông tin trong tương lai, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng về bên nhận giao và nội dung công việc được giao và sẽ thu thập sự đồng ý từ trước nếu cần thiết.

Quyền của người sử dụng và phương pháp thực hiện quyền đó

 

Người sử dụng và người đại diện hợp pháp có thể bất cứ lúc nào tra cứu hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình hoặc của trẻ em dưới 14 tuổi đã đăng ký và cũng có thể yêu cầu hủy bỏ đăng ký.

Người sử dụng hoặc trẻ em dưới 14 tuổi có thể tự tra cứu, sửa đổi thông tin cá nhân hoặc hủy bỏ đăng ký bằng cách nhấp vào "Thay đổi thông tin cá nhân" (hoặc "Sửa đổi thông tin thành viên", v.v.) hoặc "Hủy đăng ký" sau khi thực hiện quy trình xác minh danh tính. Hoặc bạn có thể liên hệ với người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân bằng văn bản, điện thoại hoặc email để được xử lý ngay lập tức.
 

kakao.png
유튜브
bottom of page