top of page

Chính sách Bảo Mật

Công ty TNHH Special One (sau đây gọi là 'Công ty') coi trọng thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ "Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông Tin và Truyền Thông và Bảo vệ Thông Tin." Qua chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi thông báo cho bạn biết thông tin cá nhân mà bạn cung cấp đang được sử dụng như thế nào và những biện pháp nào đang được thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Công ty sẽ thông báo bất kỳ sửa đổi nào đối với chính sách xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi qua thông báo trên trang web (hoặc thông báo cá nhân).

 

Chính sách này sẽ được thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2019.

 

Điều 1 Loại Thông Tin Cá Nhân Được Thu Thập

Công ty thu thập các thông tin cá nhân sau đây cho việc đăng ký thành viên, tư vấn, ứng dụng dịch vụ, v.v.:

 

   ▶ Các Mục Thu Thập: Số điện thoại, mật khẩu, biệt danh, nhật ký truy cập, cookies, thông tin địa chỉ IP, thông tin xe cộ (số xe, nhà sản xuất, mẫu mã), vị trí, lịch sử A/S

   ▶ Phương Pháp Thu Thập: Trang web (www.smartkeyplus.com), ứng dụng

 

Điều 2 Mục Đích Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho các mục đích sau:

 

   ▶ Thực hiện hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ

   ▶ Cung cấp nội dung

   ▶ Quản lý thành viên: Xác minh danh tính, xác định cá nhân, ngăn chặn việc sử dụng không phép bởi các thành viên xấu, ngăn chặn việc sử dụng không phép, xác nhận ý định đăng ký, xác minh tuổi, xác nhận sự đồng ý từ người đại diện pháp lý khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi, xử lý khiếu nại, gửi thông báo, và xây dựng cơ sở dữ liệu cho thống kê và cải thiện dịch vụ sản phẩm

 

Điều 3 Thời Gian Lưu Trữ và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Công ty phá hủy thông tin ngay sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã được đạt được, không ngoại lệ. Tuy nhiên, thông tin sau đây được lưu trữ trong thời gian quy định vì lý do sau:

 

   Mục Lưu Trữ: ID Đăng Nhập

   Cơ Sở Lưu Trữ: Để đăng ký lại, ngăn chặn giả mạo

   Thời Gian Lưu Trữ: 5 năm

      Ngoài ra, nếu có nhu cầu bảo quản thông tin theo quy định của các luật liên quan, Công ty sẽ lưu trữ thông tin thành viên trong thời gian quy định theo luật liên quan:

   Mục Lưu Trữ: Tên

   Cơ Sở Lưu Trữ: Đạo Luật Sử Dụng và Bảo Vệ Thông Tin Tín Dụng

   Thời Gian Lưu Trữ: 1 năm

   Mục Lưu Trữ: Mật khẩu, Email

   Cơ Sở Lưu Trữ: Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng trong Thương Mại Điện Tử

   Thời Gian Lưu Trữ: 1 năm

 

Điều 4 Quy Trình và Phương Pháp Phá Hủy Thông Tin Cá Nhân

Công ty phá hủy thông tin cá nhân ngay sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng. Quy trình và phương pháp phá hủy như sau:

 

   ▶ Quy Trình Phá Hủy:

      Thông tin nhập bởi thành viên cho việc đăng ký thành viên, v.v., được chuyển sang một DB riêng sau khi mục đích được đạt được (trong trường hợp giấy tờ, sang một tệp riêng) và được phá hủy sau khi được lưu trữ trong một thời gian nhất định theo chính sách nội bộ và các luật liên quan khác (xem thời gian lưu trữ và sử dụng). Thông tin cá nhân chuyển sang DB riêng không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài lưu trữ trừ khi được yêu cầu theo luật.

 

   ▶ Phương Pháp Phá Hủy: Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử sẽ được xóa bằng phương pháp không thể phục hồi bản ghi.

 

Điều 5 Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân

Nguyên tắc chung, Công ty không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên ngoài. Tuy nhiên, ngoại lệ được thực hiện trong các trường hợp sau:

 

   - Khi người dùng đã đồng ý trước

   - Khi được yêu cầu theo luật hoặc cho mục đích điều tra theo thủ tục và phương pháp quy định bởi luật khi có yêu cầu từ cơ quan điều tra

 

Điều 6 Ủy Thác Thông Tin Cá Nhân Đã Thu Thập

Công ty không ủy thác thông tin khách hàng cho các công ty bên ngoài mà không có sự đồng ý của khách hàng. Nếu như có nhu cầu như vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về người nhận ủy thác và chi tiết công việc ủy thác và sẽ xin sự đồng ý trước khi cần thiết.

 

Điều 7 Quyền của Người Dùng và Người Đại Diện Pháp Lý và Cách Thức Thực Hiện Chúng

Người dùng và người đại diện pháp lý có thể truy vấn hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình hoặc của trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký bất cứ lúc nào, và cũng có thể yêu cầu hủy bỏ thành viên. Đối với việc truy vấn và sửa đổi thông tin cá nhân, người dùng có thể trực tiếp truy cập và sửa đổi hoặc hủy bỏ thành viên của mình bằng cách nhấp vào "Sửa đổi Thông Tin Cá Nhân" (hoặc "Sửa đổi Thông Tin Thành Viên") sau khi trải qua quá trình xác minh danh tính. Bạn cũng có thể liên hệ với người quản lý thông tin cá nhân bằng thư, điện thoại, hoặc email, và chúng tôi sẽ thực hiện hành động mà không chậm trễ. Nếu bạn yêu cầu sửa đổi lỗi trong thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi sửa đổi được hoàn tất. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho bên thứ ba về quá trình sửa đổi mà không chậm trễ để đảm bảo sửa đổi. Công ty xử lý thông tin đã bị xóa hoặc rút lại theo yêu cầu của người dùng hoặc người đại diện pháp lý theo thời gian quy định trong "Thời Gian Lưu Trữ và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Được Thu Thập Bởi Công Ty" và đảm bảo rằng nó không được xem hoặc sử dụng cho mục đích nào khác.

 

Điều 8 Cài Đặt, Vận Hành và Từ Chối Thiết Bị Tự Động Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Công ty vận hành 'cookies' lưu trữ và tìm thông tin của bạn từng lúc. Cookies là các tệp văn bản rất nhỏ được máy chủ sử dụng để vận hành trang web gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Công ty sử dụng cookies cho các mục đích sau:

 

   1) Mục đích sử dụng cookies: Phân tích tần suất truy cập hoặc thời gian truy cập của thành viên và không phải thành viên, theo dõi sở thích và lĩnh vực quan tâm, theo dõi dấu vết và cung cấp tiếp thị mục tiêu và dịch vụ cá nhân hóa thông qua phân tích mức độ tham gia vào các sự kiện khác nhau và số lần truy cập. Bạn có quyền lựa chọn cài đặt cookies. Do đó, bạn có thể cho phép tất cả cookies, đi qua xác nhận mỗi khi một cookie được lưu trữ, hoặc từ chối tất cả cookies trong cài đặt trình duyệt web của bạn.

   2) Cách từ chối cài đặt cookie: Ví dụ, trong Internet Explorer, bạn có thể từ chối cài đặt cookie bằng cách chọn tùy chọn trong trình duyệt web, cho phép tất cả cookies, kiểm tra mỗi khi một cookie được lưu trữ, hoặc từ chối tất cả cookies.

Phương pháp cài đặt (đối với Internet Explorer): Công cụ ở đầu trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Quyền riêng tư

Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cài đặt cookies, có thể có khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ.

 

Điều 9 Dịch Vụ Khiếu Nại Thông Tin Cá Nhân

Công ty đã chỉ định bộ phận và người quản lý thông tin cá nhân sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân:

   Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng: Công ty TNHH Special One

   Số điện thoại: 02-2656-9995

   Email: sokeyplus@naver.com

 

   Người Quản Lý Thông Tin Cá Nhân: Công ty TNHH Special One

   Số điện thoại: 02-2656-9995

   Email: sokeyplus@naver.com

 

Bạn có thể báo cáo bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân xảy ra trong khi sử dụng dịch vụ của Công ty cho người quản lý thông tin cá nhân hoặc bộ phận liên quan. Công ty sẽ phản hồi kịp thời cho báo cáo của người dùng. Đối với các báo cáo xâm phạm thông tin cá nhân khác hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ với các cơ quan sau:

 

   1. Trung Tâm Báo Cáo Xâm Phạm Thông Tin Cá Nhân (www.1336.or.kr / quay số 118 không cần mã vùng)

   2. Ủy Ban Chứng Nhận Dấu Hiệu Bảo Vệ Thông Tin (www.eprivacy.or.kr / 02-580-0533~4)

   3. Trung Tâm Điều Tra Tội Phạm Mạng của Viện Kiểm Sát Tối Cao (http://icic.sppo.go.kr / 02-3480-3600)

   4. Trung Tâm Phản Ứng Chống Khủng Bố Mạng của Cục Cảnh Sát Quốc Gia (www.ctrc.go.kr / 02-392-0330)

kakao.png
유튜브
bottom of page