top of page

Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin Vị Trí

Điều 1 (Mục đích)

Thỏa thuận này nhằm mục đích quy định quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa công ty, Công ty TNHH SpecialOne (sau đây được gọi là "Công ty"), và người dùng sử dụng thông tin vị trí của vật thể và dịch vụ dựa trên vị trí (sau đây được gọi là "dịch vụ thông tin vị trí") do Công ty cung cấp.

Điều 2 (Hiệu lực và Sửa đổi Điều Khoản và Điều Kiện)

① Thỏa thuận này có hiệu lực khi người dùng đồng ý với Thỏa thuận này và trở thành người dùng dịch vụ thông tin vị trí thông qua các quy trình do Công ty quy định.

② Nếu người dùng nhấp vào nút "Đồng ý" của Thỏa thuận này, người dùng được coi là đã đọc và hiểu đầy đủ nội dung của Thỏa thuận này và đã đồng ý với việc áp dụng.

③ Công ty có thể sửa đổi Thỏa thuận này trong phạm vi không vi phạm các quy định pháp luật liên quan, với mục đích phản ánh sự thay đổi trong dịch vụ thông tin vị trí và các vấn đề cần thiết khác.

Điều 3 (Các Quy Định Bổ Sung)

Đối với các vấn đề không được quy định trong thỏa thuận này, các luật và quy định liên quan như Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Vị Trí, Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, Đạo Luật Kinh Doanh Viễn Thông, Đạo Luật Khuyến Khích Sử Dụng Mạng Thông Tin và Truyền Thông và Bảo Vệ Thông Tin, v.v., cũng như các hướng dẫn do Công ty thiết lập sẽ được tuân theo.

 

Điều 4 (Nội Dung Dịch Vụ)

Công ty cung cấp các dịch vụ thông tin vị trí sau đây sử dụng thông tin vị trí của người dùng được thu thập từ các nhà cung cấp thông tin vị trí hoặc thông tin vị trí trực tiếp thu thập của vật thể.

① Cung cấp thông tin vị trí cuối cùng cho thiết bị đầu cuối

② Nâng cao chức năng cửa tự động

Điều 5 (Phí Sử Dụng Dịch Vụ)

Các dịch vụ thông tin vị trí do Công ty cung cấp là miễn phí. Tuy nhiên, phí truyền thông dữ liệu phát sinh khi sử dụng dịch vụ không dây là riêng biệt và phụ thuộc vào chính sách của từng nhà mạng di động mà người dùng đã đăng ký.

Điều 6 (Sửa Đổi, Hạn Chế và Chấm Dứt Dịch Vụ)

① Công ty có thể thay đổi, hạn chế hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ dựa trên vị trí nếu không thể duy trì dịch vụ dựa trên vị trí do các lý do như thay đổi chính sách hoặc thay đổi trong các luật lệ liên quan.

② Công ty có thể hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của người dùng trong các trường hợp sau:

 

   1. Khi người dùng cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hoạt động dịch vụ của Công ty.

   2. Trong trường hợp không thể tránh khỏi như kiểm tra, bảo trì hoặc xây dựng liên quan đến dịch vụ.

   3. Khi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được chỉ định bởi Đạo Luật Kinh Doanh Viễn Thông tạm ngừng dịch vụ viễn thông.

   4. Trong trường hợp khẩn cấp quốc gia, hỏng hóc thiết bị, hoặc tắc nghẽn trong việc sử dụng dịch vụ, khiến việc tiếp tục cung cấp dịch vụ của Công ty trở nên không phù hợp.

   5. Khi Công ty cho rằng không phù hợp để tiếp tục cung cấp dịch vụ vì các lý do quan trọng khác.

 

③ Trong trường hợp Công ty hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ theo các đoạn 1 và 2, Công ty sẽ thông báo trước cho người dùng thông qua trang web của Công ty hoặc thông báo dịch vụ, v.v.

Điều 7 (Sử Dụng hoặc Cung Cấp Thông Tin Vị Trí Cá Nhân)

① Khi Công ty cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí sử dụng thông tin vị trí cá nhân, Công ty thông báo và thu thập sự đồng ý theo Thỏa thuận này.

② Công ty không cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, và trong trường hợp cung cấp cho bên thứ ba, Công ty sẽ thông báo cho người dùng về người nhận, thời gian cung cấp và mục đích cung cấp ngay mỗi lần, tới thiết bị đầu cuối truyền thông hoặc địa chỉ email nơi người dùng đã thu thập thông tin vị trí cá nhân. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, Công ty sẽ thông báo cho người dùng trước thông qua thiết bị đầu cuối truyền thông khác không phải là thiết bị đầu cuối truyền thông sử dụng để thu thập thông tin vị trí cá nhân, như các thiết bị đầu cuối truyền thông được chỉ định, địa chỉ email, hoặc đăng bài trực tuyến.

 

   1. Khi thiết bị đầu cuối truyền thông thu thập thông tin vị trí cá nhân không có chức năng nhận tin nhắn văn bản, giọng nói hoặc video.

   2. Trong trường hợp người dùng yêu cầu trước để thông báo đến thiết bị đầu cuối truyền thông khác không phải là thiết bị đầu cuối truyền thông thu thập thông tin vị trí cá nhân hoặc địa chỉ email, hoặc thông qua đăng bài trực tuyến.

 

④ Theo Điều 16, đoạn 2 của Đạo Luật Thông Tin Vị Trí, Công ty tự động ghi chép và lưu trữ dữ liệu xác nhận về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin vị trí trong sáu tháng, và dữ liệu được lưu giữ trong sáu tháng.

 

Điều 8 (Mục Đích Lưu Trữ Thông Tin Vị Trí Cá Nhân và Thời Gian Lưu Trữ)

Công ty lưu trữ thông tin vị trí cá nhân cho các mục đích sau khi cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí.

 

① Khi mục đích sử dụng và cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho dịch vụ dựa trên vị trí theo Điều 4 của Thỏa thuận này được đạt được, thông tin vị trí cá nhân sẽ được hủy ngay lập tức.

② Tuy nhiên, trong trường hợp các dịch vụ lưu trữ thông tin vị trí cá nhân cùng với nội dung hoặc nội dung do người dùng cung cấp, thông tin vị trí cá nhân được lưu trữ trong thời gian lưu trữ của nội dung hoặc nội dung do người dùng cung cấp.

③ Trong các trường hợp khác cần thiết để lưu trữ thông tin vị trí cá nhân trong khoảng thời gian tối thiểu để đạt được mục đích sử dụng, Công ty có thể lưu trữ thông tin vị trí cá nhân trong thời gian tối thiểu cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.

④ Trong trường hợp có lý do chính đáng để lưu trữ thông tin vị trí cá nhân theo các luật khác hoặc Đạo Luật Thông Tin Vị Trí, nó sẽ được lưu trữ theo các luật đó.

 

Điều 9 (Quyền của Chủ thể Thông Tin Vị Trí Cá Nhân)

① Người dùng có thể tạm ngưng toàn bộ hoặc một phần sự đồng ý sử dụng dịch vụ dựa trên thông tin vị trí sử dụng thông tin vị trí cá nhân bất cứ lúc nào.

② Người dùng có thể thu hồi toàn bộ hoặc một phần sự đồng ý sử dụng dịch vụ dựa trên thông tin vị trí sử dụng thông tin vị trí cá nhân bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, Công ty sẽ nhanh chóng hủy thông tin vị trí cá nhân trong phạm vi sự thu hồi sự đồng ý.

③ Người dùng có thể yêu cầu tạm ngưng việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân. Trong trường hợp này, Công ty không thể từ chối và chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật để đáp ứng.

④ Người dùng có thể yêu cầu truy cập hoặc thông báo các thông tin sau từ Công ty và nếu có lỗi trong thông tin như vậy, yêu cầu sửa chữa. Trong trường hợp này, Công ty không từ chối yêu cầu mà không có lý do chính đáng.

 

   1. Dữ liệu xác nhận về việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân của người dùng.

   2. Lý do và nội dung cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho bên thứ ba theo Đạo Luật Thông Tin Vị Trí hoặc các luật khác.

 

⑤ Người dùng có thể yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên hệ trong Điều 14 để đặt câu hỏi.

 

Điều 10 (Quyền của Người Giám Hộ Pháp Lý của Trẻ Em Dưới Tám Tuổi)

① Trong trường hợp người dùng dưới 14 tuổi, Công ty phải thu thập sự đồng ý từ người dùng và người giám hộ pháp lý để sử dụng thông tin vị trí cá nhân cho việc cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí và cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, người giám hộ pháp lý có toàn bộ quyền của người dùng theo Thỏa thuận này.

② Nếu Công ty có ý định sử dụng thông tin vị trí cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cung cấp cho bên thứ ba ngoài phạm vi quy định trong Thỏa thuận này, nó phải thu thập sự đồng ý từ người dùng và người giám hộ pháp lý. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.

 

   1. Khi cần dữ liệu xác nhận về việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho việc thanh toán phí cho thông tin vị trí và dịch vụ dựa trên vị trí.

   2. Khi nó được cung cấp cho bên thứ ba sau khi xử lý dưới dạng không thể xác định cá nhân cụ thể cho mục đích xử lý thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường.

 

Điều 11 (Quyền của Người Có Nghĩa Vụ Bảo Vệ Trẻ Em Dưới Tám Tuổi)

① Công ty coi người giám hộ pháp lý bảo vệ cuộc sống hoặc cơ thể của trẻ em dưới tám tuổi, v.v., theo Điều 26-2 của Đạo Luật Bảo Vệ và Sử Dụng Thông Tin Vị Trí như đã đồng ý sử dụng hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân, trong trường hợp người dùng dưới tám tuổi, v.v., là trẻ em được bảo vệ bởi người giám hộ pháp lý. Trong trường hợp này, người giám hộ pháp lý có toàn bộ quyền của người dùng theo Điều 9 của Thỏa thuận này.

② Trong các trường hợp Công ty có ý định sử dụng hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân của trẻ em dưới tám tuổi, v.v., hoặc cung cấp nó cho bên thứ ba, ngoài phạm vi quy định trong Thỏa thuận này, người giám hộ pháp lý bảo vệ cuộc sống hoặc cơ thể của trẻ em, v.v., theo Điều 26-2 của Đạo Luật Bảo Vệ và Sử Dụng Thông Tin Vị Trí phải đính kèm tài liệu chứng nhận người giám hộ pháp lý cho Công ty. Người giám hộ pháp lý phải nộp tài liệu cho Công ty với tài liệu chứng nhận người giám hộ pháp lý, là người giám hộ pháp lý, và nộp tài liệu cho Công ty với tài liệu chứng nhận người giám hộ pháp lý, là người giám hộ pháp lý, đính kèm cho Công ty.

③ Người giám hộ pháp lý bảo vệ cuộc sống hoặc cơ thể của trẻ em, v.v., theo Điều 26-2 của Đạo Luật Bảo Vệ và Sử Dụng Thông Tin Vị Trí có toàn bộ quyền của người dùng theo Điều 9 của Thỏa thuận này.

 

Điều 12 (Bồi Thường)

Nếu người dùng phải chịu thiệt hại do Công ty vi phạm Điều 15 và Điều 26 của Đạo Luật Bảo Vệ và Sử Dụng Thông Tin Vị Trí, người dùng có thể yêu cầu bồi thường từ Công ty. Công ty không được miễn trách nhiệm nếu không chứng minh được sự vắng mặt của ý định hoặc sơ suất.

Điều 13 (Từ chối Trách Nhiệm)

① Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng phải chịu do không thể cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí trong các trường hợp sau:

 

   1. Trong trường hợp thiên tai hoặc tình huống bất khả kháng tương đương.

   2. Trong trường hợp có sự can thiệp cố ý với dịch vụ của Công ty bởi bên thứ ba đã ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty với mục đích cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí.

   3. Trong trường hợp có sự cố dịch vụ do lỗi của người dùng khi sử dụng dịch vụ dựa trên vị trí.

   4. Trong các trường hợp khác ngoài các điểm con từ 1 đến 3 nơi Công ty không thể cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí do lý do mà Công ty không chịu trách nhiệm.

 

② Công ty không đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác, v.v., của thông tin, dữ liệu, sự kiện, v.v., được đăng tải trên dịch vụ dựa trên vị trí hoặc dịch vụ dựa trên vị trí, và sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại mà người dùng phải chịu kết quả.

 

Điều 14 (Giải Quyết Tranh Chấp và Khác)

① Công ty hợp tác chân thành với người dùng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến thông tin vị trí.

② Nếu tranh chấp không được giải quyết thông qua tham vấn theo đoạn trên, Công ty và người dùng có thể nộp đơn xin hòa giải của Ủy ban Truyền Thông Hàn Quốc theo Điều 28 của Đạo Luật Bảo Vệ và Sử Dụng Thông Tin Vị Trí hoặc nộp đơn xin hòa giải của Ủy Ban Hòa Giải Tranh Chấp Thông Tin Cá Nhân theo Điều 43 của Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân.

 

Điều 15 (Thông Tin Doanh Nghiệp và Quản Lý Thông Tin Vị Trí)

① Tên thương mại, địa chỉ và thông tin liên hệ của Công ty như sau:

 

   Tên thương mại: Công ty TNHH SpecialOne

   Địa chỉ: Tầng 4, số 42 Gyerong-ro, Yuseong-gu, Daejeon

   Số điện thoại: 02-2656-9995

 

② Công ty đã chỉ định một sĩ quan quản lý thông tin vị trí đảm nhận trách nhiệm thực tế trong việc quản lý và bảo vệ thông tin vị trí cá nhân một cách đúng đắn và xử lý khiếu nại của người dùng. Sĩ quan quản lý thông tin vị trí như sau:

 

   Tên: Choi Tae-young

   Số điện thoại: 02-2656-9995

kakao.png
유튜브
bottom of page